Privacy

Privacyverklaring Kuijken Advocaten

Ons website-adres is: https://kuijkenadvocaten.nl/ka20.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het privacybeleid van Kuijken Advocaten (hierna ook: wij) ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Met Kuijken Advocaten wordt gedoeld op:

Roelandspoort B.V.
handelende onder de naam Kuijken Advocaten
5554 HC Valkenswaard
Waalreseweg 4
Postbus 420
5550 AK Valkenswaard
040-2044445
info@kuijkenadvocaten.nl

In het kader van onze juridische dienstverlening, verwerken wij persoonsgegevens van u om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Hierbij voldoen wij aan de AVG en andere privacyregelgeving.

Kuijken Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij respecteren uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Kuijken Advocaten verwerkt.

Dit document is opgesteld om u zo transparant en duidelijk mogelijk te informeren over ons privacybeleid, zodat u weet waar u aan toe bent ten aanzien van onze verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt hier immers recht op, het zijn uw gegevens.

1. Welke gegevens worden verwerkt?

Ten behoeve van onze juridische dienstverlening, kunnen de volgende (soorten en categorieën) persoonsgegevens van u worden verwerkt:

 • Naam (initialen, voornaam en achternaam);
 • BSN (voor zover wettelijk vereist of noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst);
 • Geboortedatum;
 • Burgerlijke staat;
 • (Woon)adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • IP-adres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige noodzakelijke gegevens, welke in overleg met u zijn verkregen.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Kuijken Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder, maar niet uitsluitend, wederpartijen, de Raad voor Rechtsbijstand, het Openbaar Ministerie, de Kamer van Koophandel en publieke instanties zoals gemeenten), of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

2. Doel en grondslag van verwerking

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend door Kuijken Advocaten worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Innen van declaraties;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Marketing- en communicatieactiviteiten;
 • Werving en selectie (sollicitatie).

Uw persoonsgegevens zullen niet verder op een met de hier genoemde doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt. De verwerking van uw persoonsgegevens wordt op rechtmatigheid getoetst.

De bevoegdheid tot verwerking door Kuijken Advocaten van uw persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden baseren wij op de wettelijke grondslagen uit de AVG, waaronder voor Kuijken Advocaten in ieder geval van toepassing kunnen zijn:

 • Uw toestemming;
 • De noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • De noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting rustend op Kuijken Advocaten;
 • De noodzakelijkheid voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Kuijken Advocaten of een derde.

3. Delen van persoonsgegevens met derden

Kuijken Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Kuijken Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Kuijken Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Kuijken Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Kuijken Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan de Raad voor Rechtsbijstand, de Kamer van Koophandel, een (gerechts)deurwaarder, accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

4. Beveiliging en bewaring

Kuijken Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Kuijken Advocaten gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

5. Rechten van de betrokkene

De AVG verschaft individuele personen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. De rechten zijn:

 • Recht van informatie en inzage – het recht om geïnformeerd te worden over en inzage te verzoeken in de persoonsgegevens die van u worden verwerkt;
 • Recht op rectificatie – het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewijzigd of aangevuld wanneer deze naar uw mening onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op beperking – het recht te verzoeken dat het verwerken van al uw persoonsgegevens, of een deel daarvan, tijdelijk of permanent wordt gestopt;
 • Recht op bezwaar
  • het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden;
 • Recht op vergetelheid – het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens verwijderd worden;
 • Recht op dataportabiliteit
  • het recht om uw persoonsgegevens, die u aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen;
  • het recht om die persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt; en
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming – het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering, als daar voor u rechtsgevolgen aan zijn verbonden of dit u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

U kunt een dergelijk verzoek sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Kuijken Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Kuijken Advocaten
info@kuijkenadvocaten.nl
Postbus 420; 5550 AK Valkenswaard
040-2044445

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Kuijken Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens

6. Aanpassen privacy statement

Kuijken Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

7. Vragen & Antwoord

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. J. Kuijken van ons kantoor via info@kuijkenadvocaten.nl, Postbus 420; 5550 AK Valkenswaard of 040-2044445.

Dit privacy statement is vastgesteld op 25 mei 2018;