Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KUIJKEN ADVOCATEN/KUIJKEN LETSELSCHADE EN ADVOCATUUR
 1. Kuijken Advocaten en Kuijken Letselschade en Advocatuur, hierna tezamen “Kuijken Advocaten”, zijn handelsnamen van de besloten vennootschap Roelandspoort BV. (Inschrijving KvK no. 171.44.343). De besloten vennootschap voldoet aan de eisen, die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten c.q. opgedragen taken gegeven aan Kuijken Advocaten, zulks ongeacht of zij vallen binnen de doelomschrijving van de vennootschap. Zij sluiten toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever uit. Deze algemene voorwaarden en de overeengekomen tarieven zijn ook van toepassing op aanvullende en nieuwe c.q. vervolgopdrachten van opdrachtgever, of rechtspersonen waarin zij doorslaggevende zeggenschap hebben, tenzij andere algemene voorwaarden of tarieven tussen partijen zijn overeengekomen. Indien opdrachtgever een zakelijke klant is en deze de toepasselijkheid van of gebondenheid aan deze algemene voorwaarden of tarieven geheel of gedeeltelijk betwist, dan zal hij Kuijken Advocaten hiervan binnen 14 dagen na de ontvangst c.q. het ter beschikking komen van deze voorwaarden hiervan op de hoogte stellen, bij gebreke waarvan deze algemene voorwaarden onherroepelijk tussen partijen gelden. Kuijken Advocaten is bevoegd om, lopende de opdracht, deze op te zeggen en/of nadere voorwaarden te stellen.
 3. Alle opdrachten van opdrachtgever worden door Kuijken Advocaten beschouwd als uitsluitend aan de vennootschap gegeven, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 407 lid 2 BW wordt uitgesloten. Een lijst van de binnen Kuijken Advocaten werkzame personen wordt op verzoek toegezonden. Alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld kunnen een beroep op deze algemene voorwaarden doen, inclusief vroegere medewerkers indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Kuijken Advocaten hebben verlaten. Indien de opdracht aan Kuijken Advocaten door meerdere (rechts-)personen wordt gegeven, dan zijn alle individuele opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het totaalbedrag van de declaraties.
 4. Tenzij anders is overeengekomen worden de door Kuijken Advocaten verrichte werkzaamheden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd, waarin zijn begrepen reis- en wachttijden, vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende basisuurtarief. Bij het uurtarief kan, naar het oordeel van Kuijken Advocaten, vervolgens bij wijze van verhoging nog rekening worden gehouden met de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, met het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid, alsmede met de draagkracht van de opdrachtgever. Het honorarium wordt verhoogd met 7% kantoorkosten, reiskosten van 40 eurocent per kilometer excl. BTW en de kosten van derden (verschotten). Reis- en wachttijd mag volledig worden doorbelast. Eenvoudige uitgaande brieven kunnen tegen een vaste tijdsbesteding van 12 minuten en eenvoudige inkomende brieven kunnen tegen een vaste tijdsbesteding van 6 minuten worden gedeclareerd. Gelijkgesteld met brieven zijn o.a. e-mails, faxen en scanbestanden. Bij correspondentie-wisseling worden alleen de brief c.q. het bericht, en niet elke hierbij gevoegde afzonderlijke niet zelf opgestelde bijlagen gezien als een apart te factureren correspondentiestuk. Rolhandelingen kunnen worden gedeclareerd tegen een vaste tijdsbesteding van 12 minuten. Werkzaamheden terzake het komen tot het opstellen van een declaratie kunnen in rekening worden gebracht. Telefoongesprekken mogen worden gedeclareerd met een minimumtijdsduur van 12 minuten. Voor het verstrekken van originelen of kopieën uit een archiefdossier kan door Kuijken Advocaten een vergoeding van minimaal € 25,– excl. btw in rekening worden gebracht. Het medegedeelde/overeengekomen basisuurtarief wordt telkens jaarlijks per 1 januari hierop volgend geïndexeerd aan de hand van de inflatiecijfers (index CPI werknemersgezinnen). Kuijken Advocaten kan in enig jaar afzien van indexering. Elk jaar dat dat gebeurt kan echter worden ingehaald.De betalingstermijn van declaraties bedraagt, tenzij anders vermeld of overeengekomen, 14 dagen. Kuijken Advocaten is gerechtigd om voorafgaand aan enigerlei werkzaamheid de betaling van voorschotten en/of depots te verlangen. Tevens is Kuijken Advocaten gerechtigd om de gelden die zich onder haar, of onder de aan haar ter beschikking staande Stichting Derdengelden Beheer bevinden, te verrekenen met openstaande facturen, mits opdrachtgever hierin vooraf toestemt. Kuijken Advocaten is, tenzij de Wet op de buitengerechtelijke incassokosten van toepassing is, gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn van de declaratie aanspraak te maken op de wettelijke (handels-)rente en op buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,–. In afwijking hiervan staat het Kuijken Advocaten vrij te kiezen voor het toepassen van de Wet op de buitengerechtelijke incassokosten. Bij tekortschieten van opdrachtgever, zoals ter zake tijdige betaling, of het niet (tijdig) aanleveren van stukken, treedt reeds hierdoor verzuim in en gelden de door Kuijken Advocaten voor opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, zonder noodzaak van (nadere) ingebreke-stelling, als onmiddellijk en onvoorwaardelijk opgeschort. Indien Kuijken Advocaten zelf –al dan niet op eigen initiatief- de opschorting geheel, gedeeltelijk, of tijdelijk ongedaan maakt, betekent dit niet dat de opschorting voor het overige gedeelte niet opnieuw, of niet automatisch van kracht blijft c.q. wordt.
 5. Kuijken Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten welke voldoet aan de eisen, die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. De aansprakelijkheid van een van de voor Kuijken Advocaten werkzame personen voor schade als gevolg van een fout, is beperkt tot het bedrag waarop de door Kuijken Advocaten afgesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, zulks vermeerderd met het eigen risico op de polis. Elke toe te kennen aanspraak wordt derhalve vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Op eerste verzoek zal Kuijken Advocaten een kopie verstrekken van het polisblad van haar verzekering, dan wel zal zij de omvang van de dekking kenbaar maken. Voor zover de Rechter zou oordelen, dat voornoemde beperking van de aansprakelijkheid niet bindend is, of indien een fout door een van de voor Kuijken Advocaten werkzame personen wordt gemaakt die tot aansprakelijkheid leidt zonder dat er (volledige) dekking bestaat uit hoofde van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan geldt de navolgende afspraak: De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de uitgevoerde opdracht waarmede de aansprakelijkheid samenhangt, echter gemaximeerd tot een bedrag van € 10.000,–
 6. De opdracht van de opdrachtgever aan Kuijken Advocaten houdt voor laatstgenoemde mede de bevoegdheid in om namens de opdrachtgever overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals met deurwaarders, juristen, medisch adviseurs, koeriers etc. Kuijken Advocaten is namens opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van deze derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Kuijken Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Mocht dit beding niet geldig zijn, dan is Kuijken Advocaten slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde door haar kan worden verhaald en uitgewonnen. Voor zover Kuijken Advocaten wel geheel of gedeeltelijk aansprakelijk zou zijn, dan is in elk geval elke aansprakelijkheid van Kuijken Advocaten voor tekortkomingen van hulppersonen gemaximeerd, zoals hiervoor onder 5 bepaald.Opdrachtgever vrijwaart Kuijken Advocaten tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met, de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, de door Kuijken Advocaten in verband met die vrijwaring te maken kosten daar inbegrepen.De uit artikel 5 en 6 voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 7. In het recht kan sprake zijn van het zijn gaan lopen van termijnen, zoals termijnen voor het indienen van bezwaar, het instellen van (hoger) beroep of het stuiten van verjaringen. Voor zover u door Kuijken Advocaten van het bestaan van bepaalde termijnen op de hoogte bent gebracht, danwel indien u er blijk van hebt gegeven het zijn gaan lopen van deze termijn te kennen of redelijkerwijs mag worden geacht met het zijn gaan lopen van deze termijn bekend te zijn, is Kuijken Advocaten ontslagen van haar informatie- en waarschuwingsplicht terzake het bestaan, aangevangen zijn en aflopen van deze termijn. Een opdracht aan Kuijken Advocaten om voor het aflopen van de termijn enigerlei handeling te verrichten, zoals het indienen van bezwaar of het instellen van (hoger) beroep, danwel het stuiten van een verjaringstermijn, kan door u alleen schriftelijk worden gegeven. Kuijken Advocaten zal zonder uw schriftelijke opdracht om voor het aflopen van de termijn enigerlei handeling te verrichten, zoals het indienen van bezwaar of het instellen van (hoger) beroep, danwel het stuiten van een verjaringstermijn, nimmer verweten kunnen worden niet tot het daadwerkelijk indienen van bezwaar of het instellen van (hoger) beroep of het versturen van een stuitingshandeling te zijn overgegaan. Bij het ontbreken van een schriftelijke opdracht kan Kuijken Advocaten evenmin verweten worden u niet nog voorafgaand aan de afloop een termijn te hebben gewaarschuwd.
 8. Indien het door opdrachtgever aanvankelijk aan Kuijken Advocaten opgegeven adres en/of emailadres zich wijzigt, dan ligt bij opdrachtgever de verantwoordelijkheid om deze adreswijziging aan Kuijken Advocaten door te geven. Tot die tijd kiest opdrachtgever onherroepelijk woonplaats op het door opdrachtgever laatstelijk opgegeven adres c.q. kunnen mails naar het eerder opgegeven emailadres worden gezonden. Verder geeft opdrachtgever middels het aanvaarden van de algemene voorwaarden Kuijken Advocaten toestemming om zijn e-mailadres op te nemen in een relatiebestand en om aan dit e-mailadres informatie toe te zenden.
 9. De overeengekomen bewaartermijn voor de dossierinhoud, stukken en gegevens van opdrachtgever bedraagt vijf jaar.
 10. Op elke opdracht aan Kuijken Advocaten is haar kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling voorziet in een interne klachtbehandeling door een klachtenfunctionaris, waarna –ingeval de klacht niet werd opgelost- voor beiden de weg naar de civiele Rechter openstaat. De kantoorklachtenregeling van Kuijken Advocaten wordt op eerste verzoek toegezonden.
 11. Opdrachtgever geeft Kuijken Advocaten toestemming tot het verwerken van haar persoonsgegevens en informatie over haar omstandigheden, voorzover deze toestemming is vereist op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige landelijke en Europese regelgeving welke betrekking heeft op het verwerken van persoonsgegevens. Kuijken Advocaten verwerkt persoonsgegevens van u ten behoeve van haar juridische dienstverlening. Van u kunnen de navolgende (soorten en categorieën) persoonsgegevens worden verwerkt: Naam (initialen, voornaam en achternaam), BSN (voor zover wettelijk vereist of noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst), Geboortedatum, Burgerlijke staat, (Woon)adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Geslacht, IP-adres, Bankrekeningnummer en Overige noodzakelijke gegevens (welke in overleg met u zijn verkregen). Hoe Kuijken Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, met welk doel, met welke grondslag, welke rechten u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft en hoe Kuijken Advocaten verder met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u vinden in de Privacyverklaring op onze website www.kuijkenadvocaten.nl. U kunt van Kuijken Advocaten verwachten, dat zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om zal gaan en dat zij deze vertrouwelijk behandelt.
 12. Op de rechtsverhouding tussen Kuijken Advocaten en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de Geschillenregeling Advocatuur achteraf alsnog door beide partijen van toepassing werd verklaard, is alleen de rechter van de Rechtbank Oost-Brabant bevoegd van de geschillen kennis te nemen, tenzij de Wet dwingendrechtelijk een andere bevoegde Rechter aanwijst.

Versie 2019 1