logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Aansprakelijkheid: Beperk uw risico's

Het is algemeen bekend: werknemers worden steeds mondiger. Toch staat u misschien raar te kijken wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die uw (ex-)werknemer lijdt ten gevolge van een gezamenlijke activiteit na het werk of door een ongeval dat hij zelf heeft veroorzaakt. De rechtspraak is niet eenduidig, maar toch worden dergelijke claims regelmatig gehonoreerd. Hoe komt dit en hoe voorkomt u dit soort claims?.

Iedere werkgever weet waarschijnlijk dat hij de schade moet vergoeden die zijn medewerkers lijden bij de uitoefening van hun werkzaamheden, als hij niet de vereiste maatregelen heeft genomen tegen gevaren die hem bekend moeten zijn en de schade niet was geleden, als hij de vereiste maatregelen had genomen (art 7:658 BW).

Bij deze aansprakelijkheidsregeling denken we in eerste instantie vooral aan schade door ongevallen tijdens het werk, zoals letsel door het werken met machines in een fabriek of een val van acht meter hoogte op een bouwplaats. Maar rechters blijken de werkgeversaansprakelijkheid tegenwoordig vaak ruimer uit te leggen, waardoor een breder soort claim ook regelmatig wordt gehonoreerd. Een paar voorbeelden uit de praktijk:

Boete tijdens dienstreis

Een werknemer rijdt tijdens een dienstreis te hard en ontvangt daarvoor een bekeuring. Normaal gesproken moet hij zijn eigen bekeuringen betalen, maar de werknemer vindt dat zijn werkgever voor deze boete aansprakelijk gesteld kan worden. De zaak komt voor de rechter. Deze vindt dat de werkgever inderdaad aansprakelijk is voor de boete, omdat het in het bedrijfsbelang was dat de werknemer op tijd op zijn bestemming zou aankomen.

Activiteiten buiten werktijd

Een werkneemster loopt letsel op tijdens een door haar werkgever geïnitieerde activiteit na het werk: een cursus dansen op rolschaatsen. De activiteit werd georganiseerd door een extern bedrijf. De werkneemster valt tijdens het rolschaatsen, waarmee zij al was begonnen, voordat er instructies waren gegeven.

Het Hof doet uiteindelijk de volgende uitspraak: ondanks dat het ongeval zich niet voordeed tijdens het werk, bestond er voldoende verband tussen het werk en de activiteit, omdat de werkgever de activiteit deels had georganiseerd. Een werkgever moet zich ook bij werkgerelateerde aangelegenheden inspannen voor de veiligheid van zijn werknemers. Dit heeft hij onvoldoende gedaan: het betrof een risicovolle activiteit en toch waren er geen beschermingsmiddelen uitgereikt en was niet voorkomen dat werknemers zonder instructies begonnen met rolschaatsen.

Let op: Tegenwoordig wordt ook vaak een beroep gedaan op uw zorgplicht en goed werkgeverschap. Meestal in gevallen waarbij een werknemer in de situatie verkeert dat hij zijn schade nergens anders vergoed kan krijgen.

Zorgplicht
Artikel 7:658 BW lid 2 bevat de zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. Een werkgever moet alle maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie, schade lijdt.

Schiet een werkgever tekort in zijn zorgplicht, dan kan hij aansprakelijk gesteld worden voor de schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De werkgever is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Het is uiteraard ook zo, dat het voor een werknemer niet altijd lukt om het verband tussen de werkzaamheden en de klachten duidelijk te maken.

Goed werkgeverschap
Artikel 7:611 BW gaat over het ‘goed werkgeverschap’. Hierbij gaat het om situaties waarbij de werkgever op de hoogte was van het feit dat zijn werknemer een ernstig en specifiek gevaar liep en toch geen maatregelen heeft genomen. Een voorbeeld: 


Een werknemer is voor zijn werk in het buitenland. Daar neemt hij een taxi vanuit zijn hotel naar een restaurant. Hij krijgt een ongeval en loopt ernstig letsel op. Vervolgens stelt hij zijn werkgever aansprakelijk voor de door hem geleden schade.

De Hoge Raad vindt dat de werkgever in dit geval op de hoogte moest zijn van de risico’s op de plaats van bestemming. En dat hij als goed werkgever maatregelen had moeten nemen, namelijk deze risico’s tot een minimum terugbrengen. Ook had hij zijn werknemer effectief moeten waarschuwen voor de risico’s en de mogelijke gevolgen daarvan. De Hoge Raad acht de werkgever dan ook aansprakelijk voor de schade.

De praktijk

Uit de praktijk blijkt dat, wanneer het gaat om de zorgplicht van een werkgever, hij alleen aansprakelijk kan worden gesteld in gevallen waarover hij zeggenschap heeft. Maar omdat veel werknemers tegenwoordig ambulante functies hebben waarbij zij veelvuldig buiten de onderneming actief zijn, ontstaat er een gat in de aansprakelijkheidsregeling. De werkgever heeft over deze situaties namelijk geen zeggenschap. Om dit gat te dichten wordt vaak een beroep gedaan op de plicht tot goed werkgeverschap.

Welke risico’s loopt u?

Een assurantietussenpersoon kan u adviseren over de mogelijke risico’s die u loopt hoge claims aan uw broek te krijgen. Ook kan hij voor u een passende verzekering zoeken. Mocht de tussenpersoon u niet goed geïnformeerd hebben, waardoor uw risico’s uiteindelijk niet goed gedekt blijken te zijn, dan kunt u deze tussenpersoon aansprakelijk stellen.

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht de werkgever een ‘Risico Inventarisatie en Evaluatie’ (RI&E) te laten maken van de mogelijke risico's die de arbeid van zijn werknemers met zich brengt. Een werkgever moet daarnaast een plan van aanpak op (laten) stellen waarin wordt aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met deze risico's. Vaak wordt er geen RI&E gedaan en worden gevaren niet uitgesloten. Dit kan tot hoge schade en dus claims leiden.

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.