logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Prinsjesdag 2016

De miljoenennota bracht de volgende interessante onderwerpen:

  1. Teruggave BTW wanbetaler eenvoudiger
  2. Compensatie voor transitievergoeding na ziekte
  3. Verruiming van het begrip bouwterrein
  4. Vennootschap wijzigt per 2018
  5. BOF geldt niet voor kleine indirecte belangen
  6. OR krijgt per 2017 stem en informatierecht in topbeloningen

1. Teruggave BTW wanbetaler eenvoudiger
Als uw organisatie een rekening heeft uitstaan bij een debiteur en deze komt niet met (een deel van) het bedrag over de brug, kunt u de vermelde BTW terugvragen.

De strikte regels voor het terugvragen van BTW op oninbare vorderingen moeten per 1 januari 2017 soepeler worden . De staatssecretaris van Financiën heeft hiervoor een voorstel ingediend. Als er één jaar na opeisbaarheid van het factuurbedrag nog niets of slechts een deel is ontvangen door de organisatie, heeft u al recht op BTW-teruggave. Als een factuur is uitgereikt met een uiterste betaaldatum op Prinsjesdag 2016 (20 september), en de factuur is op 20 september 2017 nog niet voldaan, kunt u de BTW op deze factuur al terugvragen. U kunt de teruggave zelf in mindering brengen op uw reguliere BTW-aangifte  over het tijdvak waarin duidelijk wordt dat de debiteur niet zal betalen. Het is dan niet nodig om een apart verzoek in te dienen voor de teruggaaf van BTW. Als uw organisatie het openstaande bedrag later alsnog (deels) ontvangt, wordt de BTW opnieuw (deels) verschuldigd. De beoogde ingangsdatum van dit conceptwetsvoorstel is 1 januari 2017. Het zal er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat uw organisatie in de toekomst sneller en eenvoudiger de BTW op oninbare vorderingen terug kan krijgen.

2. Compensatie voor transitievergoeding na ziekte

Per 1 januari 2018 komt er een compensatie voor de transitievergoeding die werkgevers moeten betalen na twee jaar ziekte. Dit is bevestigd op Prinsjesdag 2016.

In de Rijksbegroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt bevestigd dat er een wetsvoorstel in de maak is voor een compensatieregeling voor de transitievergoeding. Werkgevers die na twee jaar ziekte van een werknemer een transitievergoeding moeten betalen, kunnen hier dan een beroep op doen bij UWV. Het plan is om deze compensatie met terugwerkende kracht toe te kennen tot 1 juli 2015. De compensatie moet gefinancierd worden uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De Awf-premie zal hierdoor omhoog gaan. 

Het kabinet is ook bezig met een wetsvoorstel waardoor werkgevers aan werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag geen transitievergoeding hoeven te betalen, maar zij afspraken kunnen maken over andere voorzieningen, zoals omscholing of van-werk-naar-werk-begeleiding.  Eerder werd al bekend dat deze voorziening niet gelijk hoeft te zijn aan de hoogte van de transitievergoeding.

3. Verruiming van het begrip bouwterrein

Als uw organisatie in het bezit is van onbebouwd terrein dat u wilt leveren aan een andere partij, is dat belast met BTW als het gedefinieerd kan worden als bouwterrein. Het kabinet wil de definitie van het begrip bouwterrein verruimen.

Vaak is het onduidelijk wanneer er precies sprake is van een bouwterrein. Naar aanleiding van een eerder arrest ziet het kabinet zich genoodzaakt de definitie voor het begrip bouwterrein te verruimen. De huidige wet definieert het begrip bouwterrein als onbebouwde grond:

  • waaraan bewerkingen hebben plaatsgevonden;
  • waarvoor voorzieningen worden of zijn getroffen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond;
  • in de omgeving waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen; of
  • waarvoor een bouwvergunning is verleend.

Als aan één van deze eisen wordt voldaan, is er al sprake van een bouwterrein. Het Europese Hof van Justitie heeft daar nog een extra bepaling aan toegevoegd, namelijk dat ook de intentie van de kopende organisaties van belang is. De huidige wetgeving houdt geen rekening met deze intentie waardoor een aantal terreinen niet onder de definitie van bouwterrein vallen en de levering vrijgesteld is van BTW.

Het kabinet stelt voor om de wet zo aan te passen dat ook met de intentie van de koper rekening wordt gehouden. Belastingplichtigen kunnen zich dan beroepen op de BTW-richtlijn en uitgaan van de ruimere definitie van een bouwterrein. Levering is dan wel belast met BTW. Daarmee is dan ook de richtlijn van de Europese Unie volledig en correct geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving.

4. Vennootschapsbelasting wijzigt per 2018

Per 2018 wordt de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting (VPB) verlengd van € 200.000 naar € 250.000. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat het fiscale vestigingsklimaat van Nederland aantrekkelijk blijft.

Vanaf 2020 wijzigt de VPB nog verder. In 2020 gaat de eerste tariefschijf van € 250.000 naar € 300.000 en per 2021 van € 300.000 naar € 350.000. Deze verlenging van de eerste VPB-tariefschijf is voordelig voor alle organisaties die onder de VPB vallen en in het bijzonder het mkb.

5. BOF geldt niet voor kleine indirecte belangen

Het is niet langer mogelijk om de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) toe te passen bij indirecte belangen van minder dan 5%. Hiermee repareert het kabinet de nadelige gevolgen van een recent arrest van de Hoge Raad.

In een recent arrest legde de Hoge Raad de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ruimer uit dan de bedoeling van de wetgever. Het kabinet heeft de gevolgen van dit arrest gerepareerd in de overige fiscale maatregelen 2017. Deze reparatie houdt in dat de BOF alleen geldt bij een direct of indirect belang van minimaal 5%. Dit komt overeen met de uitleg van de Belastingdienst. De wetswijziging krijgt terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2016 00.00 uur. De doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting worden op dezelfde manier aangepast. 

6. OR krijgt per 2017 stem en informatierecht in topbeloningen

Het wetsvoorstel dat de ondernemingsraad (OR) overlegrecht moet geven over de beloning van topbestuurders gaat naar verwachting per 1 januari 2017 in. Dit blijkt uit de stukken die op Prinsjesdag zijn gepubliceerd.

In het wetsvoorstel – dat de Wet op de ondernemingsraad (WOR) wijzigt – wordt geregeld dat de bestuurder jaarlijks verplicht in gesprek moet met de OR over de beloning van topbestuurders. In dit gesprek moeten zij de beloningsverhoudingen binnen de organisatie bespreken. De verplichting geldt alleen voor organisaties met honderd werknemers of meer. Het gaat dus niet om een overlegrecht, maar een overlegplicht.

Daarnaast moet de bestuurder informatie geven aan de OR over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden en de beloning van verschillende groepen werknemers binnen de organisatie. De wetswijziging moet ervoor zorgen dat alle werkgevers deze normen gaan hanteren.

De overlegplicht over topbeloningen en beloningsverhoudingen ligt in lijn met de bestaande bepaling uit artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden. Dat artikel kent de OR de taak toe om de naleving van (wettelijke) regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden binnen de organisatie zoveel mogelijk te bevorderen.

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.