logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Overlast door huurder

Verhuurders worden regelmatig geconfronteerd met overlast veroorzakende huurders. Indien

een huurder ernstige overlast veroorzaakt, schiet de huurder tekort in de nakoming van zijn

verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst en kan de verhuurder vorderen dat de

huurovereenkomst wordt beëindigd. Als een huurder overlast ondervindt van een andere

huurder en de overlast veroorzakende huurder en de overlast ondervindende huurder van

dezelfde verhuurder een woning huren, dan kan de overlast ondervindende huurder de

verhuurder aanspreken op de overlast. De verhuurder is dan gehouden tegen deze overlast

op te treden. In deze nieuwsbrief worden twee uitspraken besproken die op deze situaties

betrekking hebben.

 

Fysieke belaging van buurvrouw en medewerker verhuurder

Rb Rotterdam 9 oktober 2014 (ECLI:NL:RBROT:2014:8825)

De huurder heeft zijn buurvrouw en de medewerker van de verhuurder (een

woningbouwcorporatie) mishandeld en bedreigd. De vraag is of de mishandeling en

bedreiging van de medewerker moeten worden aangemerkt als een tekortkoming van de uit

de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. De rechtbank oordeelt dat inderdaad

sprake is van een tekortkoming. De huurder heeft zich niet als een goed huurder gedragen

(artikel 7:213 BW). Het goed huurderschap komt ook tot uitdrukking in de wijze waarop de

huurder zich persoonlijk gedraagt jegens de verhuurder en zijn medewerkers. De verhuurder

moet ervan uit kunnen gaan dat zijn medewerkers op een veilige manier in contact kunnen

treden met de huurder. Nu sprake is van een tekortkoming wordt de vordering tot ontruiming

 

Een verhuurder hoeft dus niet te dulden dat een huurder zich ernstig misdraagt jegens

zijn/haar medewerkers. Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij een (ernstige) misdraging

minder snel zal worden aangemerkt als een tekortkoming. Denk bijvoorbeeld aan een

persoon met psychische problemen die verblijft in een (zorg)instelling. Het is raadzaam dat

verhuurders terzake beleid opstellen, zodat vastligt waar binnen de organisatie de grens ligt.

Daarnaast is het raadzaam om alle incidenten en (kleine) misdragingen altijd goed te

 

Gluren bij de buren

Hof ’s-Hertogenbosch 20 januari 2015 (ECLI:NL:GHSHE:2015:117)

Een huurster treitert haar buurvrouw. Op het moment dat de buurvrouw vertrekt of thuiskomt,

gaat huurster altijd naar buiten. Ook als de buurvrouw bezoek heeft, komt de huurster naar

en intimiderend over, zonder iets te zeggen. Ze is constant aanwezig en loopt rakelings langs

de buurvrouw huren hun woning van dezelfde verhuurder. In deze procedure vordert de

buurvrouw dat de verhuurder wordt verplicht om zorg te dragen voor ontbinding van de

huurovereenkomst met de huurster.

Het hof is van oordeel dat er sprake is van dusdanige intimidatie dat deze moet worden

beschouwd als ernstige overlast. De stelselmatigheid waarmee dit gebeurt levert een

ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de buurvrouw op. De verhuurder heeft de

buurvrouw onvoldoende serieus genomen in haar klachten over huurster. Door niet op te

treden is zij tekort geschoten in haar verbintenis om de overlast tegen te gaan. De vordering

wordt toegewezen.

Als een huurder door derden wordt gestoord, levert dat in principe geen tekortkoming van de

verhuurder jegens de huurder op (artikel 7:204 lid 3 BW). Dit kan anders zijn als de

verhuurder zowel aan de overlast ondervindende huurder als aan de overlast veroorzakende

huurder verhuurt. De verhuurder is dan verplicht om op te treden de overlast veroorzakende

huurder(s) levert dit een tekortkoming op.

 

 

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.