logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Hebt u op tijd uw jaarrekening 2013 gedeponeerd?

Hierbij brengen wij de deponeringsplicht van de jaarrekening van uw vennootschap onder de aandacht. Artikel 2:394 lid 3 BW geeft 13 maanden na afloop van het boekjaar als maximale termijn waarbinnen de jaarrekening moet zijn gedeponeerd. Bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar dient de jaarrekening 2013 dus uiterlijk op 31 januari 2015 te worden gedeponeerd.

De deponeringsplicht geldt voor bv’s, nv’s, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, vof’s en cv’s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn, sommige (commerciële) verenigingen en stichtingen, buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren (artikel 2:360 BW).

Van de hierboven genoemde ondernemingsvormen komt de bv het meest voor. De meeste ondernemingen hebben een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Op grond van artikel 2:210 BW maakt het bestuur jaarlijks binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste 6 maanden door de algemene vergadering, een jaarrekening op. Na uitstel van 6 maanden bedraagt de maximale termijn voor het opmaken van de jaarrekening dus 11 maanden. De jaarrekening wordt vervolgens vastgesteld door de algemene vergadering. De wet bevat geen termijn voor het vaststellen van de jaarrekening. Wel bepaalt artikel 2:394 lid 1 BW dat de jaarrekening binnen 8 dagen na de vaststelling, openbaar dient te worden gemaakt. Lid 2 van datzelfde artikel bepaalt dat als de jaarrekening niet binnen 2 maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn (welke maximaal 11 maanden is) is vastgesteld door de algemene vergadering, de (de door het bestuur opgestelde maar nog niet door de algemene vergadering vastgestelde) jaarrekening moet worden gedeponeerd.  Artikel 2:394 lid 3 BW geeft 13 maanden na afloop van het boekjaar als maximale termijn waarbinnen de jaarrekening moet zijn gedeponeerd. Bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar dient de jaarrekening 2013 dus uiterlijk op 31 januari 2015 te worden gedeponeerd. Van belang is evenwel dat met de invoering van de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, belangrijke delen van ons vennootschapsrecht zijn gewijzigd en aan artikel 2:210 BW een nieuw lid 5 is toegevoegd. Artikel 2:210 lid 5 BW bepaalt thans dat in het geval alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, de ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders eveneens geldt als vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering, mits er wordt voldaan aan enkele andere vereisten. Dat heeft tot gevolg dat – strikt genomen – de termijn in dat geval wordt ingekort tot 11 maanden en 8 dagen, en de uiterste datum voor deponering van de jaarrekening 2013 dus 8 december 2014 is. In de rechtspraak wordt vooralsnog echter (voornamelijk) aangesloten bij de 13-maandentermijn van artikel 2:394 lid 3 BW.

 

Gevolgen
De wet verbindt vergaande gevolgen aan het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen.

 

  • Het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekeningen is een economisch delict (artikel 1 onderdeel 4 Wet op de economische delicten).
  • Wat in de praktijk echter veel belangrijker is, is de sanctie van artikel 2:248 BW. Dat artikel bepaalt dat in geval van faillissement iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor het volledige faillissementstekort indien het bestuur onbehoorlijk heeft bestuurd en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Indien het bestuur niet aan de deponeringsplicht heeft voldaan staat op grond van artikel 2:248 vast dat het bestuur onbehoorlijk heeft bestuurd en wordt vermoed dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is voor het faillissement. Indien de bestuurders dit vermoeden niet kunnen weerleggen, zijn zij in dat geval dus hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele faillissementstekort. Een onbelangrijk verzuim wordt niet in aanmerking genomen. Uit de rechtspraak blijkt echter dat de term “onbelangrijk verzuim” een nogal casuïstisch karakter heeft. Kort gezegd betekent dat, dat indien het bestuur de jaarrekening niet (tijdig) heeft gedeponeerd en de vennootschap failliet gaat, het bestuur één-nul achter staat. 

 

Kortom: als u te lang hebt gewacht met het deponeren van uw jaarrekening 2013, dan kan er mogelijk nog iets te redden zijn, als u nu direct nog deponeert.

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.