Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KUIJKEN ADVOCATEN/KUIJKEN LETSELSCHADE EN ADVOCATUUR

 

1.      Kuijken Advocaten en Kuijken Letselschade en Advocatuur, hierna “Kuijken Advocaten”

zijn handelsnamen van de besloten vennootschap Roelandspoort BV. (Inschrijving KvK no. 171.44.343).

De besloten vennootschap voldoet aan de eisen, die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Een lijst van de binnen Kuijken Advocaten werkzame personen wordt op verzoek toegezonden.
Kuijken Advocaten is bevoegd om, lopende de opdracht, deze op te zeggen en/of nadere voorwaarden te stellen.

 

2.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten c.q. opgedragen taken gegeven aan Kuijken Advocaten, zulks ongeacht of zij vallen binnen de doelomschrijving van de vennootschap.
Zij sluiten toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever uit.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en nieuwe c.q. vervolgopdrachten van opdrachtgever, of rechtspersonen waarin zij doorslaggevende zeggenschap hebben, tenzij andere algemene voorwaarden tussen partijen zijn overeengekomen. Indien opdrachtgever een zakelijke klant is en deze de toepasselijkheid van of gebondenheid aan deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betwist, dan zal hij Kuijken Advocaten hiervan binnen 14 dagen na de ontvangst c.q. het ter beschikking komen van deze voorwaarden hiervan op de hoogte stellen, bij gebreke waarvan deze algemene voorwaarden onherroepelijk tussen partijen gelden.

 

3.      Alle opdrachten van opdrachtgever worden door Kuijken Advocaten beschouwd als uitsluitend aan de vennootschap gegeven, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld kunnen een beroep op deze algemene voorwaarden doen, inclusief vroegere medewerkers indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Kuijken Advocaten hebben verlaten.

Indien de opdracht aan Kuijken Advocaten door meerdere (rechts-)personen wordt gegeven, dan zijn alle individuele opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het totaalbedrag van de declaraties.

 

4.      Tenzij anders is overeengekomen worden de door Kuijken Advocaten verrichte werkzaam-heden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd, waarin zijn begrepen reis- en wachttijden, vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende basisuurtarief. Bij het uurtarief kan, naar het oordeel van Kuijken Advocaten, vervolgens bij wijze van verhoging nog rekening worden gehouden met de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, met het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid alsmede met de draagkracht van de opdrachtgever. Het honorarium wordt verhoogd met 7% kantoorkosten, reiskosten van 40 eurocent per kilometer excl. BTW en de kosten van derden (verschotten). Reis- en wachttijd mag volledig worden doorbelast. Eenvoudige uitgaande brieven kunnen tegen een vaste tijdsbesteding van 12 minuten en eenvoudige inkomende brieven kunnen tegen een vaste tijdsbesteding van 6 minuten worden gedeclareerd. Gelijkgesteld met brieven zijn o.a. e-mails, faxen en scanbestanden. Bij correspondentiewisseling worden alleen de brief c.q. het bericht, en niet elke hierbij gevoegde afzonderlijke niet zelf opgestelde bijlagen gezien als een apart te factureren correspondentiestuk. Rolhandelingen kunnen worden gedeclareerd tegen een vaste tijdsbesteding van 12 minuten. Werkzaamheden terzake het komen tot het opstellen van een declaratie kunnen in rekening worden gebracht.
Telefoongesprekken mogen worden gedeclareerd met een minimumtijdsduur van 12 minuten en het aantal mag door de advocaat –zonder specificatie- naar redelijkheid worden vastgesteld.
Voor het verstrekken van originelen of kopieën uit een archiefdossier kan door Kuijken Advocaten een vergoeding van minimaal € 25,– excl. btw in rekening worden gebracht.

Het medegedeelde/overeengekomen basisuurtarief wordt telkens jaarlijks per 1 januari hierop volgend geïndexeerd aan de hand van de inflatiecijfers (index CPI werknemersgezinnen). Kuijken Advocaten kan in enig jaar afzien van indexering. Elk jaar dat dat gebeurt kan echter worden ingehaald.
De betalingstermijn van declaraties bedraagt, tenzij anders vermeld, 14 dagen.
Kuijken Advocaten is gerechtigd om voorafgaand aan enigerlei werkzaamheid de betaling van voorschotten en depots te verlangen. Tevens is Kuijken Advocaten gerechtigd om de gelden die zich onder haar, of onder de aan haar ter beschikking staande Stichting Derdengelden Beheer bevinden, te verrekenen met openstaande facturen, mits opdrachtgever hierin vooraf toestemt.

Kuijken Advocaten is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn van de declaratie aanspraak te maken op de wettelijke (handels-)rente en op buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,–. In afwijking hiervan staat het Kuijken Advocaten vrij te kiezen voor het toepassen van de Wet op de buitengerechte­lijke incassokosten.

Bij tekortschieten van opdrachtgever, zoals ter zake niet-tijdige betaling, of het niet (tijdig) aanleveren van stukken, treedt reeds hierdoor verzuim in en gelden de door Kuijken Advocaten voor opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, zonder noodzaak van (nadere) ingebrekestelling, als onmiddellijk en onvoorwaardelijk opgeschort. Indien Kuijken Advocaten zelf –al dan niet op eigen initiatief- de opschorting geheel, gedeeltelijk, of tijdelijk ongedaan maakt- betekent dit niet dat de opschorting voor het overige gedeelte c.q. niet opnieuw, of niet automatisch van kracht blijft c.q. wordt.

 

5.      Kuijken Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten welke voldoet aan de eisen, die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. De aansprakelijkheid van een van de voor Kuijken Advocaten werkzame personen voor schade als gevolg van een fout, is beperkt tot het bedrag waarop de door Kuijken Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Elke toe te kennen aanspraak wordt derhalve verminderd met het eigen risico onder die verzekering. Op eerste verzoek zal Kuijken Advocaten een kopie verstrekken van het polisblad van haar verzekering, dan wel zal zij de omvang van de dekking kenbaar maken.

Voor zover de Rechter zou oordelen, dat voornoemde beperking van de aansprakelijkheid niet bindend is, of indien een fout door een van de voor Kuijken Advocaten werkzame personen wordt gemaakt die tot aansprakelijkheid leidt zonder dat er (volledige) dekking bestaat uit hoofde van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan geldt de navolgende afspraak:

De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de uitgevoerde opdracht waarmede de aansprakelijkheid samenhangt, echter gemaximeerd tot een bedrag van € 10.000,–

 

6.      De opdracht van de opdrachtgever aan Kuijken Advocaten houdt voor haar mede de bevoegdheid in namens de opdrachtgever overeenkomsten met hulppersonen te sluiten, zoals met deurwaarders, juristen, medisch adviseurs, koeriers etc. Kuijken Advocaten is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Kuijken Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Mocht dit beding niet geldig zijn, dan is Kuijken Advocaten slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde door haar kan worden verhaald en uitgewonnen. Voor zover Kuijken Advocaten wel aansprakelijk zou zijn, dan is in elk geval elke aansprakelijkheid van Kuijken Advocaten voor tekortkomingen van hulppersonen gemaximeerd, zoals hiervoor onder vijf bepaald.

Opdrachtgever vrijwaart Kuijken Advocaten tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, de door Kuijken Advocaten in verband met die vrijwaring te maken kosten daar inbegrepen,.

De uit artikel 5 en 6 voortvloeiende beperkingen van de aansprakelijkheid en vrijwaringsplicht gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

 

7.      De overeengekomen bewaartermijn voor de dossierinhoud, stukken en gegevens van opdrachtgever bedraagt vijf jaar.

 

8.      Op elke opdracht aan Kuijken Advocaten is haar kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling voorziet in een interne klachtbehandeling door een klachtenfunctionaris, waarna –ingeval de klacht niet werd opgelost- voor beiden de weg naar de civiele Rechter openstaat.

De kantoorklachtenregeling van Kuijken Advocaten wordt op eerste verzoek toegezonden.

 

9.      Indien het door opdrachtgever aanvankelijk aan Kuijken Advocaten opgegeven adres zich wijzigt, dan ligt bij opdrachtgever de verantwoordelijkheid om deze adreswijziging aan Kuijken Advocaten door te geven. Tot die tijd kiest opdrachtgever onherroepelijk woonplaats op het door opdrachtgever laatstelijk opgegeven adres.

Verder geeft opdrachtgever middels het aanvaarden van de algemene voorwaarden Kuijken Advocaten toestemming om zijn e-mailadres op te nemen in een relatiebestand en om aan dit     e-mailadres informatie toe te zenden.  

 

10.     Op de rechtsverhouding tussen Kuijken Advocaten en haar opdrachtgever is Nederlands recht    

 

van toepassing. Tenzij de Geschillenregeling Advocatuur achteraf alsnog door beide partijen van toepassing werd verklaard, is alleen de bevoegde rechter voor de plaats Eindhoven bevoegd van de geschillen kennis te nemen, tenzij de Wet dwingend rechtelijk een andere bevoegde Rechter aanwijst.

 

                 

Algemene voorwaarden versie 2015 2